• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjobosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič za pristup informacijama uz Index registar Kantonalnog tužilaštva Travnik

  30.03.2012.

  U skladu sa članom 20. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 32/01), te člana 11. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona (“Službene novine SBK” broj 14/02), Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, dana 26.3.2012. godine, donosi

                                                V O D I Č

  za pristup informacijama Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona                        

   

  1.                  UVODNE NAPOMENE

  Generalna skupština Ujedinjenih nacija je usvojila jednu od svojih prvih rezolucija 1946. godine, koja kaže:

   

  „Pravo na informaciju je osnovno ljudsko pravo i ...mjerilo svih prava kojima su se Ujedinjene nacije posvetile.“

   

  Prema međunarodnim poveljama o ljudskim pravima, kao i prema većini domacih zakona, svako lice ima pravo na privatnost. Pristup informacijama je jedan od načina koji osigurava da se pravo na privatnost poštuje.

   

  Pristup može biti uskraćen ako bi otkrivanje informacija koje se nalaze u službenom dokumentu naškodile interesima javne sigurnosti, zatim spriječavanja, istraživanja i procesuiranje kriminalnih aktivnosti, privatnosti, jednakosti strana u sudsko postupku, itd, osim ako je javni interes od većeg značaja od štete koja bi nastupila otkrivanjem te informacije.

   

  Ako je neko krivično djelo pod istragom, potpuno je opravdano ne objaviti javno informacije o napretku istražnih radnji. Sloboda pristupa informacijama ne smije ugroziti istragu krivičnih djela.  Vrlo često će biti opravdano – čak i neophodno – da se ne objave informacije o sadržaju ličnih dokumenata o nekoj osobi. Također je potpuno opravdano da se ne otkriva identitet i boravište osoba koje se nalaze u programu za zaštitu svjedoka. Sloboda pristupa informacijama ne smije pojedince izlagati riziku.

   

  U slučajevima u kojima se pokaže da određena informacija sadrži elemente izuzetaka od općeg pravila objelodanjivanja informacija, potrebno je uraditi trodjelni test kako bi se utvrdilo da li se ta informacija treba smatrati izuzetkom, te da zbog toga ne bi trebala biti objavljena. Tri koraka ovog testa su:

  o Da li se ta informacija odnosi na neki legitimni interes?
  o Da li bi njeno objavljivanje prouzrokovalo bitnu štetu tom interesu?
  o Da li je, pored svega, u javnom interesu da se ta informacija objavi?

   

  2.       OPĆENITO O VODIČU TUŽILAŠTVA

  Vodič za pristup informacijama Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Vodič Kantonalnog tužilaštva Travnik) u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne I Hercegovine (u daljem tekstu: ZOSPI u FBIH) omogućava podnosiocima zahtjeva da se bliže upoznaju sa postupcima ostvarivanja prava pristupa informacijama u Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalnog tužilaštva Travnik), koje su u posjedu i pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Travnik. Isti pruža informacije o pravima i obavezama u skladu sa ZOSPI u FBIH, odnosno:

  a)       sadrži instrukcije o načinu podnošenja zahtjeva za pristup informacijama,

  b)       obavještava podnosioca zahtjeva o proceduri i rokovima kojih se Kantonalno tužilaštvo Travnik treba pridržavati tokom obrade zahtjeva za pristup informacijama,

  c)       obavještava podnosioca zahtjeva o okolnostima pod kojima pristup informacijama može biti uskraćen,

  d)       sadrži uputstvo o pravnom lijeku na odluke koje donosi Kantonalno tužilaštvo Travnik u propisanoj proceduri,

  e)       upućuje na službenika Kantonalnog tužilaštva Travnik nadležnog za informiranje i kontakt telefone na koje se podnosilac zahtjeva može obratiti kako bi se olakšao pristup informacijama i sadrži spisak informacija potrebnih za obraćanje Kantonalnom tužilaštvu Travnik,

  f)         sadrži pisani obrazac zahtjeva za pristup informacijama,

  g)       regulira troškove umnožavanja zahtijevanih informacija,

  h)       upućuje na Indeks registar Kantonalnog tužilaštva Travnik i način pristupa istom.

  3.       VRSTE INFORMACIJA KOJE SE MOGU DOBITI U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TRAVNIK

  Svaka fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), u skladu sa ZOSPI u FBIH, može tražiti i ostvariti pristup informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Travnik, osim izuzetaka propisanih zakonom ili podzakonskim aktima koje koristi Kantonalno tužilaštvo Travnik u svom radu.

  4.       POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

  Prije uspostavljanja kontakta sa službenikom Kantonalnog tužilaštva Travnik nadležnim za informiranje, preporučuje se konsultiranje Indeks registra Kantonalnog tužilaštva Travnik. U slučaju dileme da li Kantonalno tužilaštvo Travnik posjeduje traženu informaciju, može se kontaktirati službenik Kantonalnog tužilaštva Travnik nadležan za informiranje, koji će pomoći osobi u daljoj proceduri traženja i pristupa informacijama.

  4.1. Način pristupa informacijama

  U slučaju da Kantonalno tužilaštvo Travnik raspolaže traženom informacijom, podnosilac zahtjeva se pismenim putem (na propisanom obrascu) obraća Kantonalnom tužilaštvu Travnik za pristup informacijama.

  4..2. Kontakt adresa i osoba za davanje informacija

   Ernesa Beganović 
   tel. +387 30 511 815, lokal: 131
   e-mail: 
  ernesa.beganović@pravosudje.ba

  4.3. Planiranje zahtjeva za pristup informacijama

  Prije podnošenja pismenog zahtjeva za pristup informacijama Kantonalnom tužilaštvu Travnik, potrebno je da zainteresirana osoba nedvosmisleno utvrdi koje informacije želi dobiti od Kantonalnog tužilaštva Travnik, te predvidi iznos potrebnih finansijskih sredstava neophodnih za umnožavanje zahtijevanih dokumenata. Takođe, poželjno je da ista ima predstavu da pristup informacijama nije neograničen, čime se izbjegava nepotrebna procedura administriranja u slučajevima očiglednih ograničenja ili izuzeća pristupa informacijama Kantonalnog tužilaštva Travnik.

  4.4. Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

  Zainteresirana osoba, nakon što čitko i razumljivo popuni obrazac zahtjeva za pristup informacijama, isti podnosi Kantonalnom tužilaštvu Travnik putem Pisarnice ili neposredno naslovljen na službenika Kantonalnog tužilaštva Travnik nadležnog za informiranje.

  Zahtjev se podnosi na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Fedreaciji Bosne i Hercegovine. Isti treba jasno precizirati, te navesti naziv traženog dokumenta, datum njegovog nastanka, adresanta, ili dati druge podatke koji omogućavaju Kantonalnom tužilaštvu Travnik da što lakše pronađe dokumente koji sadrže tražene informacije.

  Ako zahtjev nije podnesen na obrascu i u propisanoj formi i ne sadrži podatke koji mogu identificirati traženu informaciju, službenik Kantonalnog tužilaštva Travnik nadležan za informiranje će u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, rješenjem obavijestiti podnosioca zahtjeva da njegov zahtjev ne može biti obrađen.

  4..5. Postupanje u situaciji kada Kantonalno tužilaštvo Travnik ne posjeduje informaciju

  U slučaju da Kantonalno tužilaštvo Travnik ne raspolaže informacijama koje su tražene zahtjevom, kao i u slučaju da nema pristup traženoj informaciji, Kantonalno tužilaštvo Travnik će u roku od osam dana po prijemu zahtjeva isti proslijediti instituciji ili pravnoj osobi za koju smatra da može postupiti po podnesenom zahtjevu. O navedenom Kantonalno tužilaštvo Travnik obavještava podnosioca zahtjeva.

  4.6. Rok za dobivanje informacija

  Kantonalno tužilaštvo Travnik će u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva obavijestiti podnosioca da li je istom pristup informacijama u cijelosti ili djelimično odobren ili odbijen.

  U slučaju izuzetka i potrebe ispitivanja povjerljivih informacija i ispitivanja javnog interesa, navedeni rok se može produžiti. U tom slučaju Kantonalno tužilaštvo Travnik obavještava podnosioca zahtjeva o razlozima za produženje roka.

  4.7. Pristup informacijama

  Kada Kantonalno tužilaštvo Travnik odobri pristup traženim informacijama u cjelosti ili djelimično, o tome u formi rješenja obavještava podnosioca zahtjeva. Predmetnim rješenjem utvrđuje se mogućnost ličnog pristupa i uvida u informacije u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Travnik, u vrijeme koje odgovara podnosiocu zahtjeva i službeniku Kantonalnog  tužilaštva Travnik nadležnom za informiranje.

  4.8. Troškovi umnožavanja

  Kantonalno tužilaštvo Travnik ima obavezu naplate troškova umnožavanja zahtijevanih informacija, u skladu sa upustvom Federalnog ministra pravde.

  Prvih deset strana umnožavanja materijala standardnog formata je besplatno, dok za druge tražene informacije s većim brojem od deset strana podnosilac zahtjeva naknadu plaća unaprijed.

  5.       ODBIJANJE ZAHTJEVA PRISTUPA INFORMACIJAMA U CJELOSTI ILI DJELIMIČNO

  Kantonalno tužilaštvo Travnik će odbiti zahtjev za pristup informacijama u cjelosti ili djelimično za slijedeće vrste informacija: 

  -          kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za slijedeće vrste informacija:

  a)       interes odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,

  b)       sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,

  c)       zaštita procesa u donošenju odluka utvrđenih zakonom;

  -          kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane;

  -          kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće osobe u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (član 8);

  -          kada se radi o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i kada su maloljetnici oštećeni krivičnim djelom;

  -          kada se radi o poštivanju pretpostavke nevinosti;

  -          kada se nakon provedenog postupka utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.

  U slučaju odbijanja pristupa informaciji djelimično ili u cjelosti, podnosilac zahtjeva će, u smislu člana 14. tačka 3. ZOSPI u FBiH, biti obaviješten u roku od 15 dana sa uputom o mogućnosti podnošenja žalbe Kantonalnom tužilaštvu Travnik i pravu obraćanja Ombudsmenu BiH. Također je u konačnici moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

  6.       ROKOVI ZA ŽALBU

  Rokovi za žalbu su prekluzivni i njihovim propuštanjem se rizikuje gubitak prava na podnošenje žalbe.

  7.       PRISTUP LIČNIM INFORMACIJAMA

  ZOSPI u FBIH predviđa posebnu proceduru za pristup ličnim informacijama. Pristup ličnim informacijama može tražiti lično samo osoba na koju se informacije odnose, tako što će potpisati zahtjev i predočiti važeći identifikacioni dokumenat s fotografijom. Zahtjev može podnijeti i zakonski zastupnik ili punomoćnik osobe na koju se odnose lične informacije. Zakonski zastupnik ili punomoćnik dužni su predočiti validne dokaze o statusu zakonskog zastupnika ili punomoćnika, kao i kopiju identifikacionog dokumenta s fotografijom.

  ZOSPI u FBIH osigurava da lične informacije koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Travnik budu tačne ili u odnosu na svrhu prikupljanja ili korištenja informacija, budu aktuelne, kompletne, relevantne za zakonsku namjenu zbog koje su pohranjene, te da na bilo koji drugi način nisu pogrešne.

  Nakon odobravanja pristupa ličnoj informaciji, podnosilac zahtjeva može zahtijevati njenu izmjenu, dopunu ili davanje komentara. Zahtjevi za izmjene ili dopune ličnih podataka nisu vremenski ograničeni.

  Kantonalno tužilaštvo Travnik može rješenjem odbiti zahtijevanu izmjenu ili dopunu ličnih podataka ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njenu izmjenu, dopunu ili komentar.

  8.       ZAVRŠNE ODREDBE

  Na pitanja i procedure koje nisu bliže uređene ovim vodičem, neposredno se primjenjuju odredbe ZOSPI u FBIH.

  Sastavni dio Vodiča su obrazac Zahtjeva za pristupa informacijama i Indeks registar.

   

      GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC

                                                                                                    Dautović Senad

   

  591 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Index registar KT Travnik
 • Vodič za pristup informacijama

  27.09.2010.

  Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona trenutno nema izrađen Vodič za pristup informacijama.

  402 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1