Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

27.06.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Broj: A 230/17

Travnik,22.06.2017.godine.

 

            Na osnovu članova 23-26 Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH“ broj 49/05) i   člana 40. alineje 4. Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva  Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna Travnik, Glavni kantonalni tužilac raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Naziv radnog mjesta:

1. Viši referentvozač-kurir 1 izvršilac

 

Opis poslova:

-Upravlja motornim vozilom za potrebe Tužilaštva.

-Stara se o održavanju, tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila.

-Odgovara za vozila i opremu koja je po Zakonu obavezna za ta vozila.

-Izrađuje mjesečne izvještaje  o potrošnji pogonskog goriva i priprema putne naloge za vozila.

-U slučaju smanjenog obima poslova na radnom mjestu  vrši umnožavanje materijala i pomaže u sređivanju arhive i drugih materijala.

-Vrši unutrašnju i vanjsku dostavu pošte.

-Obavlja i druge tehničke poslove za koje se ukaže potreba po nalogu rukovodioca odjela i arhivara Tužilaštva.

 

USLOVI  :

Pored općih uslova utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe  u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da ima diplomu o završenoj srednjoj spremi, zdravstvena sposobnost za  obavljanje poslova radnog mjesta, da se protiv imenovanog  ne vodi krivični postupak, da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  oglasa  nije otpušten iz  državne službe  kao rezultat  disciplinske  kazne  na bilo kojem nivou  vlasti u Federaciji BiH odnosno  Bosni i Hercegovini,da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH)

Kandidati trebaju  ispunjavati i slijedeće  posebne uslove utvrđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva  Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna Travnik i to:

-SSS, IV stepen školske spreme,  VKV ili KV vozač „B“ kategorije i automehaničar, ili VKV i KV vozač najmanje 10 (deset) mjeseci  radnog staža u struci.

 

Uz prijavu na oglas kandidat mora podnijeti  slijedeće dokumente u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji:

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove  lične karte

-Izvod iza Matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci)

-Svjedočanstvo ili diplomu o  vrsti ili stepenu školske spreme

- Akt nadležnog organa  kojim se potvrđuje da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  oglasa  nije otpušten iz  državne službe  kao rezultat  disciplinske  kazne  na bilo kojem nivou  vlasti u Federaciji BiH odnosno  Bosni i Hercegovini.

-Izjavu ovjerenu  od strane nadležnog  organa  da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

-uvjerenje o radnom stažu u struci

Uz prijavu  obavezno podnijeti  kratku biografiju.

 

 

 

NAPOMENA: Izbor između prijavljenih kandidata , koji ispunjavaju sve uslove oglasa,  izvršit će se na osnovu  obavljenog intervjua.

 Javni oglas ostaje otvoren 10  dana od dana  objavljivanja.

Izabrani kandidat će biti dužan  dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti , prije stupanja na rad.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Na prijavama  obavezno navesti  kontakt telefon.

Prijavu sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju  uslova javnog oglasa dostaviti  lično ili na adresu:

Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona Travnik ulica Aleja Konzula bb Travnik sa naznakom „Prijava na Javni oglas“

 

 

GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC/TUŽITELJ

Dautović Senad                     

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

12.12.2012.

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Broj: A 527/12

Travnik,07.12.2012.godine.

            Na osnovu članova 23-26 Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH“ broj 49/05) i   člana 40. alineje 3. i 6. Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva  Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna Travnik, Glavni kantonalni tužilac raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

1. Viši referent – daktilograf-1 izvršilac

2. Portir-domar  -1 izvršilac

Opis poslova:

Za poziciju radnog mjesta Viši referent-daktilograf

-kreiranje tužilačkih pismena po  naredbi tužioca,

-formiranje dostavnica za pismena koja se  dostavljaju van tužilaštva,

-preuzimanje i vraćanje  spisa u spremište za predmete, po unaprijed pripremljenim listama za svakog tužioca,

-registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,

-registrovanje svih radnji  po naredbi tužioca,

-obavljanje daktilografskih poslova ,

-obavljanje  daktilografskih poslova na prijepisu  i sravnjavanju materijala,

-ima kreiran  korisnički nalog te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima  propisanim u Pravilniku TCMS

-obavljanje i drugih poslova po nalogu Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca, tužilaca i rukovodioca odjela  i arhivara Tužilaštva

Za poziciju radnog mjesta  Portir-domar

-ostvaruje  prvi kontakt  sa strankama  i daje im potrebna obavještenja i usmjerava stranke  u odgovarajuće urede,

-vodi evidenciju dolazaka i odlazaka sa posla  uposlenika Kantonalnog tužilaštva i izlazaka u  toku radnog vremena, te dostavlja dnevni pregled odsustvovanja Glavnom tužiocu,

-obavlja poslove domara: tekuće održavanje objekta, vrši manje popravke na tehničkim sredstvima i instalaciji, te održava tehnička sredstva rada i opremu,

-obavlja poslove vezane za   kontrolu rada i  ispravnosti sistema centralnog grijanja i električne  instalacije kao i  protivpožarnog sistema,

-stara se o ispravnosti svih instalacija te o uočenim nedostatcima izvještava Glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca,

-vodi računa o  ispravnosti protupožarnih aparata,

-redovno kontroliše upotrebu grijalica i rešoa  po uredima u skladu  naredbe Glavnog kantonalnog tužioca za njihovu upotrebu,

-učestvuje u prenošenju inventara i osnovnih sredstava Tužilaštva,

-za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, odsustva iz drugih opravdanih razloga  zamjenjuje vozača ili dostavljača,

-stara se  o čistoći  prostora ispred  ulaza u Kantonalno tužilaštvo (čišćenje snijega, lišća id r.),

-obavlja i druge poslove  po naredbi Glavnog kantonalnog tužioca, Zamjenika  glavnog kantonalnog tužioca i Glavnog upisničara. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove  propisane u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BIH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku  o unutrašnjoj organizaciji, da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  oglasa  nije otpušten iz  državne službe  kao rezultat  disciplinske  kazne  na bilo kojem nivou  vlasti u Federaciji BiH odnosno  Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH)

Posebni uslovi :

Za poziciju radnog mjesta Viši referent-daktilograf

-SSS, IV stepen školske spreme, Ekonomska škola, upravno-administrativni smjer, Gimnazija, informatička ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila (birotehnička škola ili stenodaktilografska),

-10 (deset) mjeseci  radnog iskustva

 -poznavanje daktilografije i rada na računaru.

Za poziciju radnog mjesta Portir-domar

-SSS III ili IV stepen stručne spreme

-6 mjeseci radnog iskustva

-položen vozački ispit „B“ kategorije

Izbor između prijavljenih kandidata izvršit će se testiranjem

Uz prijavu na oglas kandidat mora podnijeti  slijedeće dokumente u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji:

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove  lične karte

-Izvod iza Matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci)

-Svjedočanstvo ili diplomu o školskoj spremi

-Akt nadležnog organa  kojim se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne  na bilo kojoj razini  vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini,

-izjavu ovjerenu  od strane nadležnog  organa  da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine,

-uvjerenje o radnom stažu u struci,

Za poziciju radnog mjesta Viši referent-daktilogra:Dokaz o poznavanju  daktilografije i rada na računaru

Za poziciju radnog mjesta Portir-domar :Dokaz o položenom  vozačkom ispitu „B“ kategorije,

Izabrani kandidati će biti dužni  dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je  15 (petnaest) dana od dana  objavljivanja oglasa

Prijave sa dokazima o ispunjavanju  uslova javnog oglasa dostaviti  lično ili na adresu:

Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona Travnik

ulica Aleja Konzula  bb Travnik

sa naznakom „prijava na Javni oglas“

U prijavi je potrebno navesti biografiju i  naznačiti kontakt telefon.

Sa prijavljenim kandidatima  koji budu ispunjavali  uslove  javnog oglasa obavit će se testiranje i intervju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene  prijave neće se uzimati u razmatranje, a o rezultatima Javnog oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Napomena:

 

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnom tužilaštvu Travnik objavljen je 10.12.2012 godine u novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Otvorene pozicije

13.09.2010.

Trenutno nema objavljenih  konkursa za radna mjesta u  Kantonalnom tužilaštvu  Srednjobosanskog kantona Travnik.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh